Το Κ.Ε.Κ.

Γενικά

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ/ΟΠΑ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995, και σκοπός του είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, επιδοτούμενης και μη, στον ευρύτερο χώρο των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτονται από τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΚΕΚ/ΟΠΑ διοικείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού και του εκπαιδευτικού προγραμματισμού με πρόεδρο τον εκάστοτε Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και μέλη τους προέδρους ή άλλο εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ των Τμημάτων του ΟΠΑ.

Η διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει το ΚΕΚ/ΟΠΑ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ ή την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ, με βάση τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

To ΚΕΚ/ΟΠΑ υλοποιεί – σε συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς τα τελευταία 15 χρόνια – με μεγάλη επιτυχία εξειδικευμένα σεμινάρια που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της επιμόρφωσης εργαζομένων σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΚΕΚ/ΟΠΑ υλοποιεί επίσης μακροχρόνια αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, στους οποίους χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Απόφαση Συγκλήτου ΟΠΑ, 13/01/2000)


Σκοπός του ΚΕΚ-ΟΠΑ

Οι ραγδαίες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια σε όλες τις επιστήμες με την εισαγωγή της τεχνολογίας και οι νέες διαδικασίες που εισάγονται στη λειτουργία των εταιρειών επιβάλλουν στα στελέχη τους την ταχεία τους ενημέρωση για την απόκτηση τεχνογνωσίας την οποία δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει το βασικό τους πτυχίο. Για το σκοπό αυτό το ΟΠΑ ως το κατεξοχήν Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο χώρο των Οικονομικών στην Ελλάδα ενθαρρύνει τη διενέργεια εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης.

Σκοπός του Κέντρου Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ-ΟΠΑ) είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εξάσκηση εργαζομένων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας, ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το ΚΕΚ-ΟΠΑ διενεργεί κάθε είδους και διάρκειας εκπαιδευτικά προγράμματα, στα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται στο ΟΠΑ τα οποία απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική επαγγελματική εμπειρία με σκοπό την επιμόρφωση, τον εμπλουτισμό, την ανανέωση, την κατάρτιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.


Διάρκεια Φοίτησης Προγραμμάτων – Εξετάσεις

Η φοίτηση στα Προγράμματα του ΚΕΚ-ΟΠΑ σχεδιάζεται με ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και κατά τις απογευματινές ώρες ή/και Σάββατα. Προγράμματα είναι δυνατόν επίσης να διεξάγονται και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.


Πιστοποιητικά σπουδών

Τα Προγράμματα διακρίνονται ανάλογα με τον τίτλο που χορηγούν ως εξής:

1. Προγράμματα που οδηγούν σε Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (Προγράμματα Επιμόρφωσης), τα οποία είναι βραχυχρόνια και δεν απαιτούν υποχρεωτικά εξετάσεις.
2. Προγράμματα που οδηγούν, κατόπιν εξετάσεων, σε χορήγηση Πιστοποιητικού Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (Προγράμματα Συνεχούς Εκπαίδευσης). Τα εν λόγω Προγράμματα συνολικής διάρκειας άνω των 300 ωρών, απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Είναι δυνατή η έγκριση και λειτουργία Προγραμμάτων, τα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται από κοινού μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ΚΕΚ ή και σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και με ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων, για στελέχη συγκεκριμένων επιχειρήσεων κατόπιν συνεννόησης με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τους.


Γραμματεία ΚΕΚ/ΟΠΑ

Η Γραμματεία του ΚΕΚ-ΟΠΑ είναι υπεύθυνη για τον χρονοπρογραμματισμό των αιθουσών του ΚΕΚ-ΟΠΑ και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η Γραμματεία τηρεί για κάθε πρόγραμμα πλήρες αρχείο με τις αιτήσεις των υποψηφίων, τον κατάλογο των επιλεγέντων, τα παρουσιολόγια, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ως την παροχή των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.

Ο χρονοπρογραμματισμός του ΚΕΚ-ΟΠΑ γίνεται στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκής χρονιάς. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι συνήθως υποβάλουν τις αιτήσεις τους πριν το τέλος της προηγούμενης χρονιάς (Μάρτιος-Μάιος).

Η Γραμματεία του ΚΕΚ-ΟΠΑ στελεχώνεται από προσωπικό κατάλληλα εξειδικευμένο και με μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων.