Σχετικά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι ραγδαίες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια σε όλες τις επιστήμες με την εισαγωγή της τεχνολογίας και οι νέες διαδικασίες που εισάγονται στη λειτουργία των εταιρειών επιβάλλουν στα στελέχη τους την ταχεία τους ενημέρωση για την απόκτηση τεχνογνωσίας την οποία δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει το βασικό τους πτυχίο. Για το σκοπό αυτό το ΟΠΑ ως το κατεξοχήν Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο χώρο των Οικονομικών στην Ελλάδα ενθαρρύνει τη διενέργεια εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης.

Σκοπός του Κέντρου Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ-ΟΠΑ) είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εξάσκηση εργαζομένων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας, ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το ΚΕΚ-ΟΠΑ διενεργεί κάθε είδους και διάρκειας εκπαιδευτικά προγράμματα, στα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται στο ΟΠΑ τα οποία απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική επαγγελματική εμπειρία με σκοπό την επιμόρφωση, τον εμπλουτισμό, την ανανέωση, την κατάρτιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.